Perşembe, Ocak 21CBS Akademi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kent Bilgi Sistemi

tarihinde

Kent Bilgi Sistemi Nedir

Kent bilgi sistemi (KBS); bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden, gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanına toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır.
Kentsel alandaki coğrafi referanslı verilerin toplanması, güncellenmesi, analizi ve görselleştirilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent seviyesinde kullanılması, kent bilgi sistemlerini teşkil etmektedir.
Vatandaşların yaşadıkları kentin fiziki yapısını oluşturan tüm bileşenlere konum bazlı olarak detaylı erişimlerini sağlayan Kent Bilgi Sistemi kullanılarak;
 • Okul, hastane, cami, otel gibi öne çıkan tüm önemli mekanlarına,
 • Semt, sokak, cadde gibi lokasyon belirten alanlarına,
 • Bina, parsel, altyapı gibi imar bilgilerine erişim sağlanabilir.

Kent Bilgi Sistemlerinin Amacı Nedir?

Kent bilgi sistemlerinin temel amacı; planlama ve yatırım çalışmalarında yerel yönetimlerin hızlı ve doğru karar verme kapasitesini arttırmak, kentsel alanlarda yaşayanları bu çalışmalardan haberdar etmek, bilgilendirmek, katılımlarını sağlamak, nitelikli ve güvenilir hizmet sunmaktır.

Kent Bilgi Sistemlerinin Kapsamı

 • KBS’nin ilk unsuru, kentsel alan ve yakın çevresinin doğal ortam özelliklerinin işlendiği ve incelendiği temel haritalar,
 • İkinci olarak kentsel mekanlardaki planlama durumunu yansıtan şehir ve imar planlarının bulunduğu altlıklar
 • Üçüncü olarak ise kentsel alanlarda yaşayan nüfusa ait beşeri ve ekonomik bilgilerin bulunduğu kütüklerden oluşmaktadır.

 

Saha Uygulaması

Mekansal ve mekansal olmayan verilerin toplanması, bunların uygun formatlara getirilerek kullanıcıların hizmetine sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Coğrafi Bilgi Sistemi saha uygulamaları, bilgiye kolayca erişilmesini ve daha etkin yönetilmesini ve kullanılmasını sağlayan önemli bir araç olarak kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Mobil uygulamalar üzerinden çalışan bu sistem, verilerin toplanması, kaydedilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması ve analizlerinin yapılabilmesi gibi birçok fonksiyona elverişlidir ve insanlara bu işlemleri gerçekleştirmede kolaylıklar sunar.
Bir Mobil Coğrafi Sistemi uygulamasının kullanıcılarına sunacağı başlıca avantajlar şöyle sıralanabilir:
 • Sahada hızlı, doğru ve ekonomik olarak dinamik veri toplanabilir,
 • Toplanan veriler herhangi bir yere (merkeze) kablosuz iletişim aracılığı ile kolayca gönderilebilir,
 • GPS ve sayısal fotoğraf makinesi ile yapılan entegrasyonla objelerin konumları belirlenip, resimleri de sisteme girilebilir (özellikle bir afet ya da acil durumda büyük yararlar sağlayacaktır)
 • Sahada daha önceden oluşturulmuş olan bir CBS uygulaması hemen tüm fonksiyonları ile kullanılabilir, CBS konum analizleri yapılabilir,
 • CBS database’leri için kullanımı kolay, yazım hatalarını en aza indiren, eksik bilgi toplanmasını önleyen ve toplanan bilgilerin daha sonra bilgisayara girilmesine gerek kalmaksızın doğrudan sayısal olarak kullanılmasına olanak sağlayan formlar oluşturulabilir.
 • İnternet üzerinden online sunulan harita servislerine ulaşılıp, kullanılabilir.

Mobil Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılabileceği Alanlar

 • Ulaşım alanında; Kara, hava, deniz ulaşım ağları; doğal gaz boru hatları, iletişim istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım haritaları alanlarında,
 • Çevre yönetiminde; Çevre düzeni planları, çevre koruma alanları, ÇED raporu hazırlama, göller, göletler, sulak alanların tespiti, çevresel izleme, kıyı yönetimi, meteoroloji alanlarında,
 • Doğal kaynak yönetiminde; Arazi yapısı, su kaynakları, akarsular,  havza analizleri, yabani hayat, madenler, petrol kaynakları, yer altı ve yer üstü doğal kaynak yönetiminde,
 • Bayındırlık hizmetlerinde; İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları, deprem bölgeleri, afet yönetimi, bina hasar tespiti alanlarında,
 • Eğitim alanında; Araştırma, eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları, okuma-yazma oranları, planlama, öğrenci-öğretmen sayılarının tespit edilmesi alanlarında,
 • Sağlık alanında; Sağlık birimlerinin dağılımı, personel yönetimi, hastane kapasitelerinin belirlenmesi, bölgelere göre hastalıklarının ve oranlarının tespitinde, sağlık tarama faaliyetlerinin yürütülmesi alanlarında,
 • Belediye faaliyetlerinde; İmar düzenlemeleri, kentsel faaliyetler, su-kanalizasyon-doğal gaz gibi altyapı çalışmalarının tesisi işlerinde, altyapı, toplu taşımacılık alanlarında,
 • Turizm alanında; Turizm amaçlı alanların imar planlarında, turizm merkezleri ve bu merkezlere yapılması planlanan tesislerin kapasitelerinin belirlenmesinde,
 • Savunma ve güvenlik alanlarında; Askeri tesisler, yasak bölgeler, sivil savunma, suç analizleri, araç takibi ve trafik sistemleri alanlarında kullanılabilir.

Halihazır Harita

Arazinin jeolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü açısından durumu; arazinin hangi işlevler için kullanıldığı; ticaret, sanayi, yeşil alan, konut alanları, resmi tesis alanları ve diğer fonksiyonların birbiriyle nasıl bağlandığı ya da ayrıldığı; nüfusun ve istihdamın dağılışı, kadastral durumdaki kullanım şekilleri, mevcut yapılar, kadastral yollar gibi yapıların gösterildiği haritalardır. Toprağa bağlı olarak yapılacak her türlü projelerin olmazsa olmazını oluşturan bir harita çeşididir.

Halihazır Harita İçerikleri

 • Lokal Analizler:
Çalışma alanınızın fizksel özelliklerine göre, en doğru bilgiye ulaşmanıza ve en doğru sistem ve yöntemi seçmenize yardımcı olur.
 • İmar Planları:
Düzenleme yapacağınız lokasyonu en iyi şekilde analiz edip, doğru kararlar almanızı sağlar.
 • Kadastral bilgi:
Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parselleri görüntülemenizi sağlar.

Lokal Analizler

Arazinin jeolojik, topografik ve bitki örtüsü açısından durumu; arazinin hangi işlevler için kullanıldığı; ticaret,sanayi, yeşil alan, konut alanları, resmi tesis alanları ve diğer fonksiyonların birbiriyle nasıl bağlandığı ya da ayrıldığı; nüfusun ve istihdamın dağılışı, kadastral durumdaki kullanım şekilleri, mevcut yapılar, kadastral yollar gibi yeryüzünün bir noktasındaki fiziki unsurların görüntülenme, incelenme ve analizinin yapılmasıdır.

İmar Planları

İmar hukukuna göre bir alanda herhangi bir yapı inşa ederek bu yapının kullanılır vaziyete getirilebilmesi için, belli aşamaların tamamlanmış olması gerekmektedir. İmar planları; yöre halkının yaşadığı bölgede en iyi sağlık, oturma, çalışma, dinlenme, eğlence,ulaşım, yaşama koşullarında ve benzeri diğer olanaklarla birlikte düşünülen en üst düzeyde yaşam koşulları sağlayacak çözümleri belirleyen planlardır.

Kadastral Bilgi

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.  Bir alanda inşaat vb. değişiklikler yapılabilmesi için imar hukukuna göre halihazır harita yapılması zorunludur. Halihazır harita bünyesindeki kadastral bilgiler, alan üzerinde değişim yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgiler verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.